Попередня сторінка          Зміст          Наступна сторінка                Електронні посібники ВНТУ

 

 

 

Література

 

1. Артьомов І. В. Проблеми і перспективи входження України в Європейський Союз [Електронний ресурс] : навчальний посібник / І. В. Артьомов. — Ужгород : Ліра, 2007. —  384 с. — Режим доступу : http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/3707. — Назва з екрана.

2. Асоціація чи асоційоване членство? Моделі співпраці з Європейським Союзом [Електронний ресурс] // Європейський простір : портал проєвропейського громадянського суспільства України. — Режим доступу : http://eu.prostir.ua/library/10705.html. — Назва з екрана.

3. Брошура про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://readymag.com/kis/eu-ukraine-fta. — Назва з екрана.

4. Брюссельський договір [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Брюссельський договір . — Назва з екрана.

5. Буроменський М. Звернення до Європейського суду з прав людини: практика Суду і особливості українського законодавства [Електронний режим] / М. Буроменський . — Режим доступу : http://www.khpg.org/index.php?id=1080677442 . — Назва з екрана.

6. Відносини Україна – ЄС [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-relations. — Назва з екрана.

7. Відносини між НАТО та Росією [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Відносини_Росія_—_НАТО. — Назва з екрана

8. Військовий комітет НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Військовий_комітет_НАТО. — Назва з екрана.

9. Вступ до НАТО: 20 проти 6 на користь України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2006/05/29/3111403/. — Назва з екрана.

10.  Гайдуцький П. Україна — ЄС: проблеми інтеграції [Електронний ресурс] / П. Гайдуцький // Дзеркало тижня. — 2013. — 7 червня. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/international/ukrayina-yes-problemi-integraciyi-_.html. — Назва з екрану.

11.  Генеральний секретар НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Генеральні_секретарі_НАТО . — Назва з екрана.

12.  Государства — члены МВФ [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Государства_—_члены_МВФ . — Название с экрана.

13.  Глосарій термінів Європейського Союзу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://europa.dovidka.com.ua/a.html . — Назва з екрана.

14.  Група ядерного планування НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Група_ядерного_планування_НАТО. — Назва з екрана.

15.  Денисюк С. Г. Імідж України у внутрішньополітичних і геополітичних контекстах сучасності [Текст] / С. Г. Денисюк, В. О. Корнієнко // Studia Politologica Ucraino-Polonia. Вип.4. — Житомир-Київ-Краків : ФОП Євенок О.О., 2014. — С. 93−101.

16.  Денисюк А. В. Особливості, значення та умови реалізації діалогу в просторі політичних відносин [Текст] / А. В. Денисюк, В. О. Корнієнко // Гілея: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. — К. : ВІРУАН, 2015. — Вип. 100. — С. 241-244.

17.  Денисюк С. Г. «Терористичний сепаратизм» в сучасній Україні: спроба теоретико-прикладного аналізу [Текст] / С. Г. Денисюк, В. О. Корнієнко // Гілея : збірник наукових праць [гол. ред. В. М. Вашкевич]. — К. : ВІР УАН, 2015. — Вип. 93. — С. 342–346.

18.  Дробіт В. М. Операції НАТО [Електронний ресурс] / В. М. Дробіт. — К. : Т-во «Знання» України, 2007. — 24 с.— Режим доступу : http://institute.sivertraining.org.ua/nato/14.7.pdf . — Назва з екрана.

19.  Євро [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE . — Назва з екрана

20.  Єврозона [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Єврозона. — Назва з екрана.

21.  Європейський Союз – провідний світовий гравець [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/eu_info_sheets_uk.pdf. — Назва з екрану.

22.  Європейський суд з прав людини [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_суд_з_прав_людини. — Назва з екрана.

23.      Жадько О. С. Конституція для об’єднаної Європи [Електронний ресурс] / О.С. Жадько. — Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/6587. — Назва з екрана.

24.      Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1 августа 1975 года) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_055 . — Название с экрана.

25.      Інституції Європейського Союзу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Інституції_Європейського_Союзу. — Назва з екрана.

26.       Їжак О.І. Членство України в НАТО: можливі строки, процедури та вплив на стосунки з ЄС [Електронний ресурс] / О. Їжак. — Режим доступу : http://www.db.niss.gov.ua/docs/polmil/161.htm. — Назва з екрана.

27.      Кавешников Н. Конституция ЕС: неопознанный политический объект приближается [Электронный ресурс] / Н. Кавешников. — Режим доступа : http://mgimo.ru/upload/iblock/3ba/3ba82658f33ca5bc91b21cecc295c135.pdf . — Название с экрана.

28.  Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу [Електронний ресурс]: навч.посібник ; пер. с англ. / В. Кернз ; Под общ.рук. В. С. Ісакович. – Київ : Знання, 2002. – 381 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/158407206842/pravo/vstup_do_prava_yevropeyskogo_soyuzu. — Назва з екрана.

29.  Ключові країни НАТО скорочують військові бюджети, поки Росія воює з Україною [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://dt.ua/WORLD/klyuchovi-krayini-nato-skorochuyut-viyskovi-byudzheti-poki-rosiya-voyuye-z-ukrayinoyu-165554_.html. — Назва з екрана.

30.  Коваль Г. В. Організація північноатлантичного договору: зміст і характер діяльності [Електронний ресурс] / Г. В. Коваль. — Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/252/3.pdf . — Назва з екрана.

31.  Комісія Україна — НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Комісія_Україна_—_НАТО . — Назва з екрана.

32.  Комітет оборонного планування НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Комітет_оборонного_планування_НАТО.  — Назва з екрана.

33.  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 04.11.1950 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_004 . — Назва з екрану.

34.  Копенгагенські критерії членства в Європейському Союзі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/european-integration/ua-eu-relations. — Назва з екрана.

35.  Корнієнко В. О. Міжнародний імідж Української держави в сучасному глобалізаційному просторі [Текст] / В. О. Корнієнко, В. Д. Антемюк // Місце та роль України в глобалізованому світі: економічні, політичні, культурні аспекти: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. — Вінниця, ВІЕ ТНЕУ, 2009. — 350 с.

36.  Корнієнко В. О. Україна — ЄС: перспективи інтеграції в контексті сучасних викликів [Текст] / В. О. Корнієнко // Інтеграційний вибір України: історія, сучасність, перспективи: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю.— Вінниця, 10 квітня 2012 р., Т.ІІ. — Тернопіль : Крок, 2012. — С. 204–209.

37.  Критерії конвергенції [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Критерії_конвергенції.— Назва з екрана.

38.  Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО: Інтеграційні перспективи України [Електронний ресурс] / за ред. І .І. Жовква. — К., 2007. — Режим доступу : http://www.kas.de/wf/doc/kas_10203-1522-1-30.pdf?070504093003. — Назва з екрана.

39.  Круглашов А. М. Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття [Електронний ресурс] : довідник / А. М. Крулашов, І. Озимок, Т. С.  Астапенко [та інш.]. — Ч. 1. — Чернівці, 2010. — 212 с. — Режим доступу : http://www.library.cv.ua/es/dovidnyk.pdf. — Назва з екрана.

40.  Левик Б. Участь пострадянських республік у миротворчих операціях ООН та НАТО [Електронний ресурс] / Б. Левик . — Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Skhid_2014_4_15.pdf . — Назва з екрана.

41.  Лиссабонська угода [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Лісабонська_угода . — Название с экрана.

42.   Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_валютний_фонд . — Назва з екрана.

43.  Міжнародний військовий штаб [Електронний ресурс ]. — Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_64557.htm . — Назва з екрана.

44.  Міжнародний секретаріат [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_58110.htm . — Назва з екрана.

45.  Міхель Д. О. Копенгагенські критерії як чинники розбудови демократичних процесів та наближеності до європейського рівня життя в Україні [Електронний ресурс] / Д. О. Міхель. — Режим доступу : http://politics.chdu.edu.ua/article/viewFile/74611/70022 . — Назва з екрана.

46.  НАТО і Афганістан : запитання та відповіді. — Брюссель : [б. в.], 2012. — 17 с. — (NATO/OTAN).

47.  Об'єднаний корпус швидкого реагування [Електронний ресурс] . — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Об%27єднаний_корпус_швидкого_реагування . — Назва з екрана.

48.  Операції та місії НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_52060.htm. — Назва з екрана.

49.  Організація Об'єднаних Націй [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Організація_Об%27єднаних_Націй.— Назва з екрана.

50.  Основоположний акт про взаємні відносини, співпрацю і безпеку між Російською Федерацією і Організацією Північноатлантичного договору [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Основоположний_акт_про_взаємні_відносини,_співпрацю_і_безпеку_між_Російською_Федерацією_і_Організацією_Північноатлантичного_договору.  — Назва з екрана.

51.    Партнерство заради миру [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Партнерство_заради_миру. — Назва з екрана.

52.  Писаренко С. М. Менеджмент європейської економічної інтеграції [Електронний ресурс] / С. М. Писаренко, Н. В. Горін, Л. А. Українець [та ін.]. — К. : Знання, 2012. — 373 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1781040957880/ekonomika/menedzhment_yevropeyskoyi_ekonomichnoyi_integratsiyi. — Назва з екрана.

53.  Північноатлантичний альянс: історія, функції, структура та відносини з Україною [Електронний ресурс] : навчальний посібник / кол. авт.; за заг. ред. проф. Д. І. Дзвінчука. — Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. — 592 с. — Режим доступу : http://www.center.gov.ua/component/k2/item/download/102_75d158664c437a3a3b7e5af8be51518c.  — Назва з екрана.

54.  Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/950_008. — Назва з екрана.

55.  План дій щодо членства в НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/План_дій_щодо_членства_в_НАТО. — Назва з екрана.

56.  План Маршалла [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/План_Маршалла. — Назва з екрана.

57.  Поняття права Європейського Союзу та його правова природа // Право Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Муравйов. – К. : Юрінком Інтер, 2011. — 704 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072048487/pravo/pravo_yevropeyskogo_soyuzu . — Назва з екрана.

58.  Посельський В. Конституція для об’єднаної Європи мусить зачекати [Електронний ресурс] О. Посельський // Дзеркало тижня. — 2003. — 19 грудня. — Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/POLITICS/konstitutsiya_dlya_obednanoyi_evropi_musit_zachekati.html. — Назва з екрана.

59.  Право Європейського Союзу [Електронний ресурс] : підручник / В. І. Муравйов. – К. : Юрінком Інтер, 2011. — 704 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072048487/pravo/pravo_yevropeyskogo_soyuzu . — Назва з екрана.

60.  Програма «Партнерство заради миру» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.nato.int/cps/uk/natohq/topics_50349.htm. — Назва з екрана.

61.  Путівник по Лісабонському договору [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/virtual_library/lisbontreaty_uk.pdf. — Назва з екрану.

62.  Пушкин С.  Текущее состояние и перспективы развития НАТО ч.1 (2015) [Электронный     ресурс] / С. Пушкин // Зарубежное военное обозрение. — 2015. —  №4. — С.7-16. — Режим доступа : http://factmil.com/publ/strana/nato/tekushhee_sostojanie_i_perspektivy_razvitija_nato_2015/61-1-0-693 . — Название с экрана.

63.  Рада Європи [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Рада_Європи. — Назва з екрана.

64.  Річна національна програма співробітництва Україна–НАТО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Річна_національна_програма_співробітництва_Україна–НАТО. — Назва з екрана.

65.  Сакало О. Є. Європейські цінності: сутнісні основи та практичне втілення [Електронний ресурс] / О. Є. Сакало. — Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4335/1/Sakalo.pdf . — Назва з екрана.

66.  Світова організація торгівлі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Світова_організація_торгівлі. — Назва з екрану.

67.  Середземноморський діалог [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Середземноморський_діалог . — Назва з екрана.

68.    Північноатлантична_рада [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Північноатлантична_рада.— Название с экрана.

69.  Система принципів права ЄС та їх класифікація [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://lektsii.org/1-17544.html. — Назва з екрана.

70.  Симанов А. Новая стратегическая концепция НАТО (2011) [Электронный ресурс] / А. Симанов. — Режим доступа : http://factmil.com/publ/strana/nato/novaja_strategicheskaja_koncepcija_nato_2011/61-1-0-248.— Название с экрана.

71.  Статут Організації Обєднаних Націй [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf . — Назва з екрана.

72.  Стереотипи треба руйнувати: Сім міфів про торгівлю України з ЄС [Електронний ресурс] // Патріот України. — 2016. — 1 березня. — Режим доступу : http://patrioty.org.ua/politic/stereotypy-treba-ruinuvaty-sim-mifiv-pro-torhivliu-ukrainy-z-ies-110399.html . — Назва з екрана.

73.  Стратегічна Концепція НАТО та нове бачення політики партнерства Альянсу для України та євроатлантичної безпекової солідарності: Аналітично-інформаційне видання [Електронний ресурс] / Упорядн. О. Коломієць. — К., 2012. — Режим доступу : file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/NATOPartnerships%20Ukraine%20book%20published.pdf. — Назва з екрана.

74.  Стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору : прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 листоп. 2010 р. — Брюссель : [б. в.], 2010. — 40 с. — (NATO/OTAN).

75.  Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики та загрози : досвід України та НАТО : зб. матер. міжнар. конференції 19 верес. 2012 р. — К. : НІСД, 2013. — 80 с.

76.  Угода про асоціацію з Європейським Союзом [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Угода_про_асоціацію_з_Європейським_Союзом.— Назва з екрана.

77.  Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011. — Назва з екрана.

78.  У НАТО назвали оборонні бюджети країн Альянсу [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/1956592-u-nato-nazvali-oboronni-budzeti-krain-alansu.html . — Назва з екрана.

79.  Україна і МВФ: хронологія відносин довжиною 21 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://economics.unian.ua/finance/1054685-ukrajina-i-mvf-hronologiya-vidnosin-dovjinoyu-21-rik.html. — Назва з екрана.

80.  Україна — НАТО в запитаннях і відповідях [Електронний ресурс] / під заг. ред. Пошедіна О. І. — Черкаси : «Відлуння-Плюс», 2006. — 56 с. — Режим доступу : https://ippo.edu.te.ua/files/gromad_ osvita/euro_integracia/ 72_zapyt_i_vidpovidi.pdf. — Назва з екрана.

81.  Україна-НАТО: діагностика партнерства [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/12/Ukrayina-y-NATO-.-Diagnostyka-partnerstva.pdf — Назва з екрана.

82.  Україна — НАТО: нові умови та реалії співробітництва : аналіт. доповідь / НІСД. — К. : [б. в.], 2011. — 56 с.

83.  Федонюк С. В. НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи [Текст] : навчальний посібник / С. В. Федонюк, В. Й. Лажнік, А. А., Моренчук , Н. І. Романюк. — Луцьк : РВВ            «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008.— 258 с.;

84.  Фінанси: Курс для фінансистів [Електронний ресурс]: навч. посіб. Рекомендовано МОН / За ред. В.І. Оспіщева. — К., 2008. — 567 с. — Режим доступу : http://pidruchniki.com/1584072014533/finansi/finansi_kurs_dlya_finansistiv . — Назва з екрана.

85.  Хартия основных прав Европейского Союза : Торжественная прокламация (Ницца, 7 декабря 2000 года) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_524 . — Название с экрана.

86.  Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного договору [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_002. — Назва з екрана.

87.  Чи потрібно Україні бути в НАТО? 12 аргументів «за». Молодь ламає старі стереотипи [Текст] : збірка статей. — Київ : Техносоюз, 2006. — 240 с.

88.  Чугаєв О. А. Критерії конвергенції та валютна стабільність [Електронний ресурс] / О. А. Чугаєв. — Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/14911/26-Chugaev.pdf?sequence=1.— Назва з екрана.

89.  Шенгенська зона [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/Шенгенська_зона. — Назва з екрану.

90.  Шерр Д. НАТО і Україна: межі консенсусу [Електронний ресурс] / Д. Шерр. — Режим доступу : http://iwp.org.ua/ukr/public/1620.html. — Назва з екрана.

91.  Шкуро А. Як приймаються політичні рішення в ЄС [Електронний ресурс] / А. Шкуро // Відродження : міжнародний фонд. — 2014. — 17 січня. — Режим доступу : http://www.irf.ua/knowledgebase/news/yak_priymayutsya_politichni_rishennya_v_es/. — Назва з екрана.

92.      Шульга М. А. Політичні аспекти євроінтеграції [Текст] : навчальний посібник / М. А. Шульга. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 287 с.

93.      Щербакова Ю. Цінності об’єднаної Європи [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Щербакова. — К. : ВЦ «Академія», 2014. — 208 с. — Режим доступу: http://www.bvp.npu.edu.ua/images/Scherbakova.pdf . — Назва з екрана.

94.      Як і коли можна звернутися до європейського суду з прав людини? [Електронний режим] /Автори-упорядники Р. О. Куйбіда, Т. В. Руда. — Київ, 2011. — 56 с.— Режим доступу : http://pravo.org.ua/images/documents/pt_ec.pdf . — Назва з екрана.

95.      Яковюк І. Азбука європейської інтеграції [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник / І. Яковюк, Л. Трагнюк, В. Меделяєв. — Харків: «Апекс+», 2006. —168 с. — Режим доступу: https://eu.prostir.ua/data?t=1&q=1836.— Назва з екрана.